Kuradashi Mentai Honpo / 蔵出しめんたい本舗

Product
Direction
Saga
Jun, 2019

Jun. 2019
Kuradashi Mentai Honpo Antaiko / 蔵出しめんたい本舗 暗太子

Wakasa, 4-9, Fujinokimachi, Tosu-shi, Saga, 841-0048, Japan
Tel : 0942-82-3339
Open : 10:00〜18:00

http://www.kuradashi-mentai.com


Feb. 2019
Kuradashi Mentai Honpo Mentai Ajillo / 蔵出しめんたい本舗 めんたいアヒージョ

Wakasa, 4-9, Fujinokimachi, Tosu-shi, Saga, 841-0048, Japan
Tel : 0942-82-3339
Open : 10:00〜18:00


Nov. 2018
Kuradashi Mentai Honpo Sutaiko / 蔵出しめんたい本舗 数太子

Wakasa, 4-9, Fujinokimachi, Tosu-shi, Saga, 841-0048, Japan
Tel : 0942-82-3339
Open : 10:00〜18:00