GYOKU / 玉

Shop
Direction
Tokyo
Oct, 2018

Oct. 2018
GYOKU Tokyo station / 玉 東京駅店

1-9-1, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-0001, Japan
Tel : 03-6551-2205
Open : 10:30〜23:00

http://gyoku.co.jp


Apr. 2018
GYOKU Shinatatsu / 玉 品達店

Shinatatsu, 3-26-20, Takanawa, Minatoku, Tokyo, 108-0074, JAPAN
Tel : 03-6721-7715
Open : 11:00〜23:00

http://gyoku.co.jp